Levde 1701 i Sövde (M) [1] .
Död 1721 i N Villie 15, Villie (M) [2] .

Lars Andersson.
Död 1721 i N Villie 15, Villie (M) [2] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Levde 1701 i Sövde (M) [1] .
Död 1721 i N Villie 15, Villie (M) [2] .
Lars Andersson. Åbo. Död 1721-1726 i Villie (N.Villie 15). Mycken möda har nedlagts på att finna denne Lars Anderssons bakgrund men ack så förgäves. Han förekommer, tillsammans med andra hustrun, ganska högfrekvent i kyrkböcker och andra handlingar. Men inte på något ställe verifieras hans härkomst. Att han varit gift en gång tidigare styrks av Villies död- och begravningsbok av år 1764. Detta år dog nämligen en son från hans tidigaste äktenskap, Anders Larsson. I denne Anders' bouppteckning står noterat att "den dödes halvsysters man Jöns Persson", var närvarande. Jöns Perssons hustru hette Kerstina Larsdotter och var således halvsyster till den döde A.L. Då de var halvsyskon kan man ju räkna ut att de inte haft samma mor, Lars Andersson måste således ha varit gift minst en gång tidigare. En genomgång av mantals- och katekismilängder ger tämligen tydliga indikationer om att Lars Andersson till en början brukade Norra Villie nummer 5, där han med hustrun står skriven första gången i 1710 års mantalslängd och sista i mantalslängden 1716. Under dessa sex år figurerar oavbrutligen även en annan familj som boende på samma ställe, nämligen Didrich Hansson med hustru. I mantalslängden 1705 står de som brukare av gården men sedan Lars Andersson övertagit stället 1710 är de istället nämnda som inhysesfolk. I mantalslängden nämns endast att Lars Andersson hade en hustru men i katekismilängden 1716 står även hennes namn utskrivet, hon hette Anna. I mantalslängden 1721 återfinner vi Lars och Anna på N.Villie nummer 15 och säkerligen var det här som Lars Andersson dog, någon gång mellan just 1721 och 1726. Mycket utförliga funderingar och forskningar kring Lars Anderssons härkomst återfinnes i korrespondens med Sven Hansson, V.Skrävlinge- vägen 107, Malmö under perioden 1977- 1996 (se korrespondenspärm). Han framför 1995 en teori om att L.A. kan vara identisk med den "bonde Lars Andersson" som med hustru, Anna Mårtensdotter, 1709 inflyttade till Villie socken (Villie inflyttningsattester 29/8 1709) från Tullstorp, "där de någon tid bott". Ett studium av Tullstorps kyrkbok (C:1) ger vid handen att Lars Andersson och hans Anna Mårtensdotter "i Beddinge klockan 12 om natten emellan den 27 och 28 oktobris" fått en son, Mårten. Notisens uppgifter om faddrar och gudmor ger ingen vägledning. Lars Andersson återfinnes i mantalslängderna för år 1700, 1702 o 1709 som boende på Stora Beddinge nummer 37. Han var båda åren änkling med sonen Matz och dottern Anna. I mantalslängden 1716 är det denne Matz Larsson som övertagit hemmanet, han var detta år ännu ogift. Ännu ett hopp bakåt i tiden, och något österut på kartan, för oss till V.Nöbbelövs katekismilängder och en helt annan teori. 1703 står en viss Lars Andersson med hustru Anna skriven för Tingaröd nummer 9, även sonen Claus Clausson finns omnämnd. I kat-l. för 1701 står Lars Andersson som 24-årig dräng på samma gård. Åbon hette då Mats Jönsson och hans hustru Marna men på gården bodde även, som inhyses, en viss Mårten Matsson med hustru Berita. Kontentan av dessa två längders information är således att Lars Andersson 1701 var ungkarl men 1703 gift med en kvinna som fått ett barn - Claus Clausson - från ett tidigare äktenskap. Ett lite längre hopp för oss så till Sövde kyrkbok (C:1) av år 1701 där vi kan ta del av en vigsel som har märkligt överensstämmande paralleller med Lars och Anna. Den lyder sålunda: "Fredagen den 6 september trolofades drängen Lars Andersson som lofvade till vigseln sedel från sin kyrkoherde H. Per Sandius Nöbbelöf med änkan Anna Mårtensdotter i Skyttahus. Löftesmän Madts Jönsson i Tingaröd och Mårten Madtsson ibm. Copulerades Dnca 16 post Trin. och framviste sedel som han till förne lofvat hade". Även om avståndet till Sövde måste ha varit betydande vid denna tid får man nog betrakta denna notis som bevis för att det handlar om samma Lars Andersson och Anna Mårtensdotter, som 1703 bodde i Tingaröd. I synnerhet som både Mats Jönsson och Mårten Mattsson FRÅN TINGARÖD nämns och dessutom prästen i V.Nöbbelöv (Sundius). Något som ytterligare styrker sambandet är det faktum att Anna Mårtensdotter i vigselattesten uppges vara änka. När de nämns i 1703 års kat-l. för V.Nöbbelöv har de en son som heter Clausson i efternamn. Denna pojke måste således Lars Anders' hustru ha fått i ett tidigare äktenskap. Knytningen från Sövde till Tingaröd får alltså betraktas som belagd, på goda grunder. Däremot återstår knytningen från Tingaröd till Villie. Tämligen säkert tycks det emellertid vara att de i Villie inflyttningsattester nämnda L.A. och A.M är de rätta. De återfinnes på N.Villie 5 första gången 1710 och denna attest är daterad den 29/8 1709, så lydande: "Bonden Lars Andersson tillika med sin hustru Anna Mårtensdotter, som någon tid bodt uti Tullstrup sockn, hafva sig well förhållit och brukat sin salighetz medel, så att iag ingenting wet som dhem kan afstänga från kyrckans förmåner, till hwilkas åthniutande så wäll som deras benägenhet iag will dem recommendera ---?--- sin nu warande siälesöriare, den iag tro så mycket mehra ---?--- mot dem wysa sin gunst som dhe äro tryckta af fattigdom och af deras fattige ömkan alltyd hafva wyst sig hederliga och tienst (artiga?)". Ett faktum värt att beakta är att den dotter, Hanna, som Lars Andersson och hans hustru Anna fick 1712 sedermera blev gift med en viss Mats Mårtensson (f.1713) och efter giftermålet bosatt å Katslösa 11. Namnet Mats Mårtensson kan givetvis vara en tillfällighet även om vissa osökta paralleller givetvis noteras. På den gård, Tingaröd 9, där Lars Andersson och Anna Mårtensdotter 1701 och 1703 stod skrivna fanns en viss inhysesman vid namn Mårten Matsson. Även om parallelen är långsökt kan den icke uteslutas! Släktforskare Sven Hansson, Malmö, efterlämnade följande notering: "Sannolikt har Lars Andersson innan han kom till N.Villie 15 varit bosatt å nr. 5 i samma by, en gård på mantal. I 1716 års mantalslängd finner vi L.A med hustru och inhyses

Källa Peter Larsson 271 92 Ystad tel nr 0411-60090

 

Gifte och barn

Gift.

.


Anders Larsson.Gift.

Anna Mårtensson.


Kerstina Larsdotter Persson.


Elna Larsdotter.


Hanna Larsdotter.


Mårten Larsson. 

Källor

  1. Gullmaj Sandberg 238 31 Oxie
  2. Larsson Peter